Voorwaarden lidmaatschap TV de Greveling

Voorwaarden lidmaatschap TV de Greveling 

Voor alle nieuwe leden geldt een inschrijfgeld (kosten ledenpas KNLTB) van € 19,00 voor zowel senioren als  junioren. 

Een sleutel van het toegangshek is verkrijgbaar bij de ledenadministratie voor € 15,00 (borg), welke na inlevering van de toegangssleutel zal worden gerestitueerd.

Het is mij bekend dat:

 • het lidmaatschap wordt aangegaan voor het volledige kalenderjaar en daarna telkens stilzwijgend met een jaar zal worden verlengd;
 • adreswijzigingen en opzeggingen van het lidmaatschap dienen schriftelijk of per e-mail worden gemeld bij de ledenadministratie;
 • opzeggingen moeten worden gedaan vóór 1 december van het lopende kalenderjaar. Eerst na bevestiging door de ledenadministratie en indien van toepassing na inlevering van de toegangssleutel is mijn opzegging definitief. Voor opzegging na deze datum is TV de Greveling gerechtigd om de nog verschuldigde jaarcontributie in rekening te brengen;
 • opzegging lidmaatschap in geval van deelname aan lessen en/of toernooien: mocht je bij het beëindigen van het lidmaatschap per 31 december nog deelnemen aan winterlessen op de banen van TV de Greveling en/of deelnemen aan de wintercompetitie dan ben je € 50,00 verschuldigd voor verlenging lidmaatschap voor de resterende maanden in het daaropvolgende jaar ( de maanden januari t/m maart);
 • zonder pasfoto de KNLTB geen geldige ledenpas kan verstrekken;
 • Om voor het "studenten" tarief in aanmerking te komen, dien je een verzoek met een bewijs van inschrijving van je studie in bij de penningmeester. Na akkoord penningmeester wordt voornoemd tarief toegepast gedurende de leeftijdsperiode 17+ tot 27 jaar of eerder na beeindiging van je studie. Zodra je studie is beeindigd ben je verplicht om de penningmeester hierover te informeren.
 • een senior lid verplicht zich minimaal 1x per jaar een bardienst te draaien, of een vervangende activiteit voor de club te verrichten; afkoop is mogelijk tegen betaling van € 25,00;
 • door invulling van dit lidmaatschapsformulier ik akkoord ga met de inhoud van de statuten en huishoudelijk reglement van TV de Greveling, welke vermeld staan op de website van de vereniging;
 • door het versturen van dit formulier toestemming wordt gegeven aan TV de Greveling om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank. Als ik het niet eens bent met deze afschrijving, dat ik de incasso kan laten terugboeken. Hiervoor dien ik binnen 8 weken na afschrijving contact op te nemen met mijn bank;
 • de automatische incasso plaats vindt in 1 of in 4 termijnen (omstreeks 1 maart, 1 mei, 1 juli en 1 september);
 • de éénmalige incasso plaats vindt als er gebruik wordt gemaakt van het Maak Kennis Met Tennis tarief en lidmaatschap;
 • het MKMT tarief uitsluitend van toepassing is voor nieuwe leden gedurende het 1e jaar en die de laatste 3 jaar geen lid van de vereniging zijn geweest.

Mocht je vragen hebben bij het invullen van het lidmaatschapsformulier, dan kun je contact opnemen met de ledenadministratie of met de penningmeester.

De gegevens hiervan zijn:

Ledenadministratie TV de Greveling, t.a.v. de heer Jan van den Berg, Turfstûke 4, 8465 RR Oudehaske, Tel. 06-1252 7093, E-mail: [email protected]

E-mailadres penningmeester: [email protected]

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

n.v.t.

Tennispark TV de Greveling

Toel 19
8465 RL Oudehaske

KVK-nummer

40003485